جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آخرین تابلو

خبریجات -نقاشی چیره دست بود،اما روزگار از وی چیره دست تر بود و نقش او را بربوم فقر و نداری رسم کرد.سال ها

داغ ترین ها

پربازدیدترین ها

آخرین تابلو

خبریجات -نقاشی چیره دست بود،اما روزگار از وی چیره دست تر