جوانهـا بداننـد کـه تـوان چـه کارهایـی را دارنـد لحظـه ای از حرکت نمی ایسـتند

  بازاریابی با در نظر گرفتن منافع اجتماعیچاره کار اقتصاد روزهای کرونایی استآقـای دکتـر در ابتـدا بیشـتر از خودتـان  برایمــان بگویید؟

فــرزاد آســایش، دانــش آموختــه مدیریــت بازاریابـی در مقطـع دکتـرا از یکـی از دانشـگاه هـای معتبـر هنـد هسـتم. در حـال حاضـر در سـمت رییـس دانشـکده علوم انسـانی دانشـگاه آزاد اســامی واحــد شــهر قــدس مشــغول بــه خدمــت هســتم . همــان طــور کــه اســتحضار داریـد دانشـگاه یکـی از پایـگاه های جهـاد برایتوسـعه نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایراناسـت بـه طـوری کـه رهبـر عزیزمـان در بیانیـهگام دوم یکــی از هــراس هــای جبهــه دشــمنرا جهــاد علمــی مــی داننــد. خــدا را شــاکرمکـه بـا توجـه بـه جایـگاه خطیـر توسـعه علـمو پژوهـش، سـعادت خدمـت در ایـن عرصـه رایافتــه ام کــه بــه گفتــه بنیــان گــذار انقــاب،دانشــگاه مدرســه آدم ســازی اســت.

از دوران تدریــس و روشهــای خــودبگوییــد؟

در تمــام ســالهای پرافتخــار تدریــسخویـش، آن چـه بیـش از همـه مـرا بـه ادامـهایـن راه تشـویق مـی کـرد، دیـدن دانشـجویانیبــود کــه بــا قــدرت فراگیــری بــالا و روحیــهجوانــی مشــتاق یادگیــری بودنــد. معلمــی کارپرمسـئولیتی اسـت؛ آنچـه در دسـتان یک معلمپـرورش مـی یابـد آینـده یک کشـور و نسـلهایمتوالـی را رقـم مـی زنـد. از نظـر بنـده، بـه روزبــودن علــم، تــاش بــرای کاربــردی کــردن آنو آمـوزش بـه روش هایـی کـه جذابیـت بـرایدانشـجو داشـته باشـد وظیفـه هـر روزه ماسـت.بــه قــدر وســع در افزایــش علــم خویــش و دراختیــار دانشــجویان قــرار دادن هــر آنچــه ازاندوختــه علمــی داشــته ام؛ تــاش نمــوده ام وخـدا را شـاکرم کـه تمـام ایـن روزهـا پشـتیبانسـختی هـا و مشـقت هـای ایـن راه بـوده؛ بـهیقییــن تنهــا امیــد و تنهــا تکیــه گاه در هــرمســیری بــرای هــر انســانی خداونــد اســت .

در مــورد ســوابق علمــی و اجرایــی کــهعهـده دار بودیـد کـه توضیـح بدیـد؟

در ســالهای فعالیــت شــغلی خــود ســعیکــرده ام بــا انتخــاب مشــاغلی کــه بــا رشــتهتحصیلــی و عایــق فــردی بنــده در ارتبــاطاسـت مهـارت هـای شـغلی خـود را ارتقـا دهـم.همــان طــور کــه واقفیــد یکــی از مهمتریــنمهــارت هــای یــک مدیــر، مهــارت ادراکــیمبتنــی بــر شــهود اســت؛ ایــن مهــم عملــینمــی شــود مگــر در ســایه تجربــه کاری درمحیـط کسـب و کار در سـازمان هـا و شـرکتهـای مختلفـی، وظایـف مرتبـط بـا مدیریـت وآمــوزش داشــته ام. بــه طــور مثــال در ســمتمدیریـت در موسسـاتی ماننـد موسسـه فنـی وحرفـه ای فـن گسـتر زیـر مجموعه پتروشـیمیدر اســتان فــارس، مرکــز فرهنــگ ســازی وآمــوزش بانکــداری الکترونیــک ؛ در ســمتمدیــر آمــوزش، هیــات مدیــره و مشــاور دربرخـی سـازمان، همـکاری بـا شـرکت سـنجشفنـاوری خاورمیانـه زیـر مجموعه پـارک فناوریپردیــس و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهـوری در حـوزه امـکان سـنجی؛ مدتـی نیـزکارشــناس مصاحبــه بــا نخبــگان در موسســهتوســعه فــن آوری نخبــگان وابســته بــه پــارکفنـاوری پردیـس و معاونـت علمـی بـوده ام؛ درایـن راسـتا هـم اکنـون افتخـار حضـور در تیـمبرگـزاری مصاحبـه دکتـرا و همچنیـن ممتحـنآزمــون جامــع دکتــرای دانشــگاه آزاد اســامیرا دارم. در زمینــه همــکاری هــای علمــی بــهعنـوان دبیـر انجمـن علمـی دانشـجویان، دبیـرانجمــن اســامی، فعــال در کارگــروه اقتصــادمقاومتــی بســیح مســتضعفین ، عضــو فعــالمجمـع متخصصیـن ایـران و نویسـنده برگزیـدهنشـریه فابـا بخشـی از سـوابق علمـی اینجانـببـوده اسـت. بـا توجـه بـه سـمت تدریـس و درراسـتای بـه روز نگـه داشـتن علـم فـردی، کتبو مقـالات متعـددی بـه رشـته تحریـر درآورده وکارگاه هـای آموزشـی در داخل و خارج دانشـگاهبرگـزار نمـوده ام کـه از اهـم کتـاب هـای تالیفیمـی تـوان بـه کتـاب زبـان تخصصـی مدیریـت،کتـاب روش تحقیـق کمـی، کیفـی بـا رویکـردپایــان نامــه نویســی، کتــاب بازاریابــی، کتــاب
نظریـه سـازمان و مدیریـت و چندیـن کتـاب دردسـت تالیـف و ترجمه اشـاره نمـود. بـه عبارتیبـا برقـراری تعـادل میـان سـمت هـای اجرایـیو فعالیـت دانشـگاهی، در جهـت پیشـبرد هـمزمـان علـم و مهـارت هـای مدیریتـی خویـشگام برداشــته ام.

نقــش بازاریابــی را در توســعه کســب وکارهــای امــروزی چگونــه مــی بینیــد؟

شـما توجـه کنیـد سـه توصیـه اول مقـاممعظــم رهبــری، علــم و پژوهــش، معنویــتو اقتصــاد اســت. ایــن ترتیــب چیدمــان کامبســیار هوشــمندانه اســت. بــا تکیــه بــه علــمو پژوهـش و ارائـه روش هـا و مدلهایـی بومـیبـا توجـه به شـرایط خـاص مذهبـی، اعتقـادی،اقتصــادی و اســتراتژیک کشــور عزیزمــان درکنـار تـاش بـر زندگـی معنـوی و الگوبـرداریاز ائمــه اطهــار بایــد مدلــی اســامی بــرایاقتصـاد و صـد البتـه بازاریابـی بـه عنـوان یکـیاز خروجــی هــای ایــن علــم ارائــه داد. امــروزهدر دانشــگاه آزاد اســامی و بــا برنامــه ریــزیهدفمنــد مدیــران و مســئولین ایــن دانشــگاه
در راســتای هدفمندســازی نظــام موضوعــاتپایـان نامـه ای در حـال گام برداشـتن در ایـنمسـیر هسـتیم تـا شـکاف دانشـگاه و صنعـتبرطـرف شـده و همچنیـن مدلهایـی متناسـببـا زیرسـاخت هـای فرهنگـی مـا ارائـه گـردد.بازاریابــی در نظــام کلــی موضوعــی خــودبرگرفتــه از اقتصــاد و بــر دوش علومــی چــونروانشناســی و جامعــه شناســی ایســتاده؛ لــذاهمــکاری بیــن رشــته ای بــرای توســعه ایــنمــدل هــا و ارائــه راهکارهــای عملــی تــر ونزدیــک تــر بــه واقــع از پیشــنهادات ایــنجانــب بــه جامعــه علمــی دانشــگاهی اســت.امـروز جهـان در آسـتانه بحرانـی اسـت کـه بـه
راسـتی اقتصـاد جهانـی را بـا مشـکل روبـه روسـاخته اسـت زمانـی کـه مـا در علـم مدیریـتاز مشـکل سـخن مـی گوییـم بـه این معناسـتکـه بـا اندکـی اندیشـه و الگوبـرداری از مدلهایموفــق و شــبیه ســازی شــرایط و ســناریونویســی امــکان حــل وجــود دارد. در دوره ایکــه کرونــا از یــک ســو و رکــود اقتصــادی ازســوی دیگــر، قــدرت خریــد افــراد را کاهــشداده، بازاریابــی اخاقــی مبتنــی بــر در نظــرگرفتــن منافــع انســانی و اجتماعــی چــاره کاراسـت. امـروزه دیگـر تبلیغـات بـا هزینـه هـایگـزاف، بـه راه انـدازی کمپیـن هـای تبلیغاتـیسـنگین یـا رویدادهـا و نمایشـگاه های سـالانه
راهـکار درسـتی بـرای شـرکت هـا بـه حسـابنمـی آیـد؛ بلکـه شـرکت هـا بایـد بـا کاهـشهزینــه هــای جانبــی تولیــد بــدون کاهــشکیفیــت بــه دنبــال نزدیــک کــردن قیمــتتمـام شـده بـه جیـب مشـتری باشـند. امـروزهبیـش از هـر زمـان دیگری مشـتری نبـض بازارو زنــده مانــدن کســب و کارهاســت و شــرکتهایـی کـه بخواهنـد در دوره کوید و رکود سـرپابماننـد ناچـار از شـنیدن مشـتری و همراهـی بااو هسـتند. در ایـن مسـیر شـفافیت اطاعاتـی،ارتبـاط صادقانـه بـا مشـتری، تکیـه بـر دسـتآوردهـای نویـن تـری ماننـد بازاریابـی نسـل 4و در نتیجـه هـم آفرینـی ارزش هـا با مشـارکتخـود مشـتری در قالـب هـای بومـی بهتریـنراهـکار پیـش روی شرکتهاسـت. آنچـه از هـرچیـزی بیشـتر در تبـادل میـان کسـب و کارهاو مشـتریان نقـش ایفـا مـی کنـد اعتماد اسـتو اعتمــاد فقــط در ســایه شــفاف ســازی وشـناوری اطاعـات بـا مشـتری رخ مـی دهـد.

بـا توجـه بـه ایـن فرمایـش گمـان مـیکنیـد رفتـار خریـدار ایرانـی در ایـن دورهتغییـر کـرده اسـت؟

صــد البتــه کــه تغییــر کــرده اســت. کارعلمـی البتـه پیش بینـی بـا توجه به حدسـیاتفـردی نیسـت و نیاز بـه مطالعـات میدانـی دارد.بــا توجــه بــه مطالعــه ای کــه تیــم تحقیقــاتبازاریابـی اینجانـب در ایـن مـدت داشـته اسـت؛متوجــه افزایــش اضطــراب خریــد، افزایــشخریـد بی برنامـه ، افزایـش نارضایتی مشـتری وخریدهـای هیجانـی و اعتیـادی شـدیم. بـه نظرمــی رســد در ایــن دوره مشـتری دچــار نوعـیســردرگمی در خریــد شــده و ایــن بــه معنــایتغییـر رفتـار خریـد اسـت. در ایـن شـرایط نیـازبـه بازنگـری در کسـب و کارهـا، خـرده فـروشهـا و فروشـگاه هـای زنجیـره ای بیـش از پیـش
دیـده مـی شـود. بـی شـک تجربـه مشـتری درایـن دوره بسـیار متفـاوت تـر از آن چیزی اسـتکـه سـالها اندوختـه اسـت. مطالعـات مکنـزیحاکـی از آن اسـت کـه کسـب و کارهـا بیـشاز هــر زمانــی نیازمنــد مطالعــه رفتــار خریــدارو سـازگاری بـا شـرایط جدیـد هسـتند. همـانطـور کـه عـرض کـردم بـرای دسـت یافتـن بـهالگویـی جامـع تـر نیازمنـد مطالعات بین رشـتهای هسـتیم.تـا جایـی کـه اطـاع دارم خودتـان هـم

مدرس همیــن دروس هستید.درســته؟

بلــه پیــش تــر هــم عــرض کــردم کــهسالهاسـت مـدرس رشـته بازرگانـی هسـتم و بهتبـع رشـته بازاریابـی و دروس مرتبط در لیسـتتدریـس اینجانـب بـوده اسـت . عـاوه بـر ایـن،برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی و امثالهـم هـمبــوده اســت. همیشــه بــه دانشــجویانم توصیــهمــی کنــم کــه درس بخواننــد. پیامبــر اکــرمّ (ص) مــی فرماینــد «مــن طلــب العلــم تکفــلَّ الل برزقــه» یعنــی شــما اگــر در طلــب علــمباشــید، خداونــد عهــده دار روزی شــما خواهــدشـد. جایـگاه تدریـس و علـم انـدوزی بـه حدیاسـت کـه رهبـر معظـم انقـاب مـی فرماینـد«دانـش، آشـکارترین وسـیله ّ ی عـزت و قـدرتیـک کشـور اسـت». هـر چقـدر عمـر در مسـیرآمــوزش دانــش و دانــش آمــوزی صــرف شــود،سـرمایه ای اسـت کـه بـرای نسـل هـا اندوختـهمـی شـود.

عامل موفقیت شما چه بوده است؟

بنـده البتـه هنـوز در گام هـای اولیـه مسـیرهســتم؛ امــا امیــدوارم کــه روزی بتوانــم بــاتوســعه دانشــگاه و دانشــجو در مســیری باشــمکـه بـا نـام یـا بـدون نـام، در درگاه الهی سـربلندباشـم. بـه گمانـم آن چـه بیـش از همـه انسـانرا در نـزد خداونـد سـربلند مـی کنـد؛ خدمـتبــه خلــق الل اســت. تــاش کــرده ام کــه درایـن مسـیر باشـم و انشـالل کـه اینچنیـن بـودهباشـد. معنویـت، انسـان را بـه سـمتی مـی بـردکـه سـره را از ناسـره تشـخیص دهـد. تـوکل بـهخداونـد صبـر در برابـر سـختی هـای مسـیر راممکـن مـی سـازد و در نهایـت سـازش بـا مردمچـرا کـه بـرای درک افـراد تنهـا راهـکار، رواداریو سـازش اسـت. در کنـار تمـام ایـن مـوارد، بندهو هـر انسـانی مدیـون خانـواده و پـدر و مـادریاســت کــه بــزرگ شــدن فرزنــد را بــه دیــدهمنـت مـی گذارنـد و بـی هیـچ گلـه ای هـر چـهدارنـد در طبـق اخـاص مـی گذارنـد.

سخن پایانی؟

امیـدوارم بـا تکیـه بـه تـوان ملـی و نسـلجـوان بتوانیـم مشـکات را از سـر راه برداریـم.مـن ایمـان دارم اگـر جوانهـا بداننـد کـه تـوانچـه کارهایـی را دارنـد لحظـه ای از حرکت نمیایسـتند. از زمانـی کـه در اختیـار اینجانـب قـراردادیـد تشـکر مـی کنـم.

آخرین تغییر در 25 آبان 1399 ساعت: 6:39 ق ظ
این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top