خبریجات - Displaying items by tag: مشکل

امروز مشکل کشور منابع خرد نیست راه حل را در بانک مرکزی و عملکرد بانکها و خالقان نقدینگی و دانه درشتها باید جستجو کرد

ساماندهی نوزادان بی هویت در جلسه کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده استان تهران بررسی شد

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top